Kosmapharma – Zdrowe jelita to zdrowy mózg

KosmapharmaGroupSp.zo.o

Polityka Prywatności

W imieniu KOSMA PHARMA Group Sp. Z.O.O informujemy, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo istotna i podejmujemy działania zmierzające do ochrony prywatność wszystkich osób korzystających z naszych usług.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

I. Definicje

Administrator

KOSMA PHARMA GROUP Sp. Z.O.O. z siedzibą w Warszawie (00-410), przy ul. Solec 18/20 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00010611212, NIP: 5214038333 oraz REGON: 526540947, o kapitale zakładowym czterdzieści tysięcy złotych;

DANE

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy (zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO);

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy, strefa obejmujące państwa Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Lichtenstein;

pliki cookies

Niewielki pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Portalu, umożliwiające zbieranie informacji na temat działań Użytkownika na Portalu. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub podmiotów trzecich.

Polityka prywatności

Niniejszy polityka prywatności, określająca zasady przetwarzania danych Użytkowników Portalu, w tym w zakresie Plików Cookies;

portal

Strona internetowa Administratora, pod adresem www. kosmapharma.com

Przetwarzanie danych

Każda operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych lub zestawach Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO);

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy w rozumieniu RODO;

użytkownik

Każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu

II. Informacje podstawowe

Kto jest Administratorem Państwa Danych?
Administratorem Danych jest KOSMA PHARMA Sp. Z.O.O. z siedzibą w Warszawie.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z Administratorem można kontaktować się:
a) elektronicznie, poprzez pocztę e-mail: aleksandra.s@kosmapharma.com
b) korespondencyjnie: KOSMA PHARMA, SOLEC 18/20, 00-410 WARSZAWA.

III. Przetwarzanie danych użytkowników

Jakie Dane Użytkowników przetwarza Administrator?
Administrator może pozyskiwać oraz przetwarzać m.in. następujące rodzaje Danych i innych informacji, dotyczących Użytkowników:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
d) dane dotyczące lokalizacji Użytkownika;
e) informacje utrwalone w Plikach Cookies;
f) informacje na temat urządzeń wykorzystywanych do korzystania z Portalu, w tym numery IP oraz numery indentyfikacyjne urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza Dane?
1.Udostępnione przez Użytkowników Dane mogą być przetwarzane przez Administratora:
a) w celu zainicjowania kontaktu z Użytkownikiem, w związku z wyrażeniem takiej woli przez Użytkownika, poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celach marketingowych realizowanych poprzez wiadomości marketingowe Administratora, przesyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w celach marketingowych realizowanych w interesie Administratora, Dane mogą być wykorzystywane w związku z promowaniem usług oraz produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach analitycznych, związanych z monitorowaniem działania i rozwojem Portalu, w szczególności poprzez gromadzenia danych statystycznych, testowanie i wprowadzanie nowych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Zakres faktycznie przetwarzanych Danych może się różnic w zależności od indywidulanego sposobu korzystania z Portalu przez Użytkowników.

Jak długo Dane będą przetwarzane?
1. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłuższy jednak niż:
a) w celach marketingowych oraz związanych z inicjowaniem kontaktu przez Użytkownika – do chwili wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej zgody;
b) w celach związanych z monitorowaniem działania i rozwojem Portalu oraz usług oferowanych przez Administratora – do chwili wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania.

Jakim podmiotom Administrator przekazuje Dane?
1. Administrator może przekazać Dane podmiotom trzecim, w szczególności
a) właściwym organom państwowym – w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
b) podmiotom powiązanym z Administratorem;
c) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
d) podmiotom świadczącym usługi z zakresu: pomocy prawnej, kadr, księgowości, doradztwa podatkowego lub inne usługi doradcze na rzecz Administratora;
e) podmiotom realizującym działania marketingowe w imieniu Administratora;
f) innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu zapewnienia funkcjonowania Portalu.

IV. Przekazywanie Danych poza obszar EOG

Czy Dane osobowe będą przekazywane poza EOG?
Administrator nie planuje przekazywać Danych do państw trzecich, tj. państw nienależących do EOG. Ewentualne przekazanie Danych nastąpić może wyłącznie z zachowaniem wymogów określonych w RODO.

V. Profilowanie

Czy Administrator będzie profilował Użytkowników?
1. Użytkownicy mogą podlegać profilowaniu.
2. Profilowanie może służyć:
a) poprawie funkcjonalności Portalu;
b) przedstawiania propozycji dotyczących ustawień (np. językowych, lokalizacyjnych).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie będzie wykorzystywał Danych oraz innych informacji w celu zautomatyzowanego (tj. bez ingerencji człowieka) podejmowania decyzji dotyczących Użytkowników.

VI. Pliki Cookies

Pliki Cookies
1. Portal wykorzystuje Pliki Cookies.
2. Stosowanie Plików Cookies jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
3. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies również w celach statystycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
4. Przeglądarki internetowe w większości przypadków umożliwiają określenie szczegółowych zasad zapisywania i przechowywania Plików Cookies. Każdy Użytkownik może samodzielnie zmodyfikować ustawiania wykorzystywanej przeglądarki w celu określenia indywidulanych zasad zapisywania Plików Cookies.

Cel stosowania Plików Cookies
Administrator używa Plików Cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz dostosowania sposobu jego wyświetlania do parametrów urządzenia Użytkownika;
b) dostosowania zawartości Portalu do potrzeb Użytkowników, w tym do regionu, z którego łączy się Użytkownik;
c) statystycznym i monitorowania aktywności odwiedzin Portalu;
d) testowania poprawności działania wszystkich funkcji wykorzystywanych na Portalu w celu ich stałego ulepszania.

Rodzaje Plików Cookies wykorzystywanych na Portalu:
a) Niezbędne Pliki Cookies
b) Statystyczne Pliki Cookies
c) Marketingowe Pliki Cookies

Sesyjne Pliki cookies

Pliki tymczasowe, przechowywane do czasu opuszczenia Portalu, wyłączenia przeglądarki internetowej lub do chwili usunięcia przez Użytkownika.

Stałe pliki cookie

Pliki Cookie przechowywane przez czas określony w ich parametrach (wskazanych powyżej) lub do chwili usunięcia ich przez Użytkownika.

VII. Prawa Użytkowników

Czy udostępnienie Danych jest dobrowolne?
Udostępnienie Danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązków ustawowych.

Modyfikacja Danych
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat aktualnie przetwarzanych Danych;
b) modyfikacji (w tym sprostowania oraz zmiany) Danych;
c) ograniczenia zakresu przetwarzania Danych;
d) uzyskania Danych od Administratora w celu ich przekazania innemu podmiotowi.
2. Użytkownik mają prawo do uzyskania kopii aktualnie przetwarzanych Danych.
Administrator udostępnia Dane w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie zapisu danych. Na wniosek Użytkownika, Administrator może przekazać tak zapisane dane innemu, wskazanemu podmiotowi.

Sprzeciw
Użytkownik, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych opartego na art. 6 ust. 1 lub f RODO, w tym profilowania.
Skuteczne wyrażenie sprzeciwu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Portalu.

Usuniecie Danych
Administrator usuwa Dane, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniesiono uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Danych;
d) Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Skarga do Administratora oraz UODO
W przypadku, gdy Przetwarzanie narusza postanowienia RODO, Użytkownik może wnieść skargę do Administratora lub do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

Realizacja uprawnień
Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem, w sposób określony w § 1 Polityki.

Scroll to Top